Stadgar

KÖREN LADIES ONLY


Stadgar, antagna på årsmötet 1998

Reviderade på årsmötet 2004, 2011, 2012 och 2015VÄRDEGRUND

Ladies Only är en damkör vars verksamhet är ideell. Kören är religiöst och partipolitiskt obunden. Kören verkar för god körsång genom regelbunden övning, utbildning och med offentliga framträdanden.


Kören verkar för att varje individ får en synlig roll och når personlig utveckling.

Körens framträdanden präglas av ett trevligt och utåtriktat program, med såväl profan

som sakral musik, som vänder sig till en bred publik.


ORGANISATION

Körens verksamhet leds av:

  • Årsmötet

  • Styrelsen

  • Kommittéer

  • Medlemsmöte, minst två per år

  • Tillfälliga arbetsgrupper


Extra medlemsmöte kan sammankallas, vid behov, av styrelsen

eller när minst fem medlemmar kräver det.

Körens dirigent har det konstnärliga ansvaret för körens framträdanden

Dirigenten väljs av medlemmarna, på förslag från styrelsen.


MEDLEMSKAP

Medlem i kören blir den, som efter provsjungning, blivit godkänd av dirigenten.

Dirigenten avgör, tillsammans med koristen, i vilken stämma koristen ska placeras.


Som medlem tar jag ansvar för mitt aktiva deltagande i körens verksamhet och

konserter

Medlemskapet regleras som aktivt eller passivt

Medlemsavgift betalas terminsvis, enligt årsmötets beslut

Medlem som önskar utträde ur kören anmäler det till styrelsen och dirigenten


ÅRSMÖTET

Körens verksamhets- och räkenskapsår börjar 1 januari och avslutas 31 december.

Årsmötet hålls före januari månads utgång. Kallelse till årsmötet sker skriftligt, eller via mail, minst 14 dagar före mötet. Revisorerna kallas till mötet.


Årsmötet behandlar följande punkter:

val av ordförande och sekreterare för mötet

val av justerare till årsmötets protokoll

prövning om mötet kallats i enlighet med stadgarna

verksamhetsberättelse för det gångna året

ekonomisk rapport och revisionsberättelse

fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

stadgeändringar


Årsmötet väljer:

ordförande, 1 år

sekreterare, 2 år

kassör, 2 år

2 styrelseledamöter, 2 år

2 styrelseledamöter, 1 år

revisor, 1 år

revisorssuppleant, 1 år

valberedning, 1 år


Övriga funktionärer som årsmötet kan välja:

programkommitté, 1 år

fest- och resekommitté. 1 år

notbibliotekarie, 1 år

kläd- och materialförvaltare, 1 år

PR-grupp, 1 år


Styrelsen

sammanträder minst fyra gånger per år

styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande

dirigenten kan delta i styrelsens möten, men är inte med och fattar beslut


Körens prokura, rätt att teckna körens namn

ordförande, sekreterare eller kassör kan teckna körens namn

vid ekonomiska transaktioner tecknas namnet av ordförande eller kassör


Revidering av stadgarna

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut av två på varandra följande medlemsmöten,

varav det ena är årsmöte. För revidering av stadgarna krävs mötesbeslut, taget med 2/3 majoritet.Ladies Only på klipporna i Ernemar.

Foto: Curt-Robert Lindquist

Ladies Only Oskarshamn © 2020